Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Văn phòng Sức khỏe Cộng đồng

 

Văn phòng Y tế Cộng đồng (OCH) của Đại học New Mexico đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và bình đẳng sức khỏe cho tất cả người dân New Mexico. OCH thừa nhận rằng các yếu tố quyết định xã hội, chẳng hạn như nhà ở, giáo dục, thực phẩm, giao thông, tiện ích, thu nhập và hòa nhập xã hội, đóng một vai trò lớn hơn nhiều đối với sức khỏe so với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

OCH đã phát triển các chiến lược mạnh mẽ để giải quyết những yếu tố quyết định này, bắt đầu bằng cách chạm vào cuộc sống của các cá nhân và mở rộng ra các cộng đồng, tiểu bang, quốc gia và thế giới.