Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Văn phòng Học thuật đã thay đổi

Văn phòng Học thuật Khoa học Sức khỏe UNM đã được chia thành Văn phòng Học vụ Khoa và Văn phòng Học vụ Sinh viên.

Để truy cập các trang web tương ứng của họ, vui lòng tham khảo các nút bên dưới.


Công tác học thuật của khoa Công việc học tập của sinh viên