Văn phòng hỗ trợ tài chính SOM

Chào mừng đến với cơ sở HSC. Trong suốt năm học, Văn phòng Hỗ trợ Tài chính HSC cung cấp thông tin có giá trị cho sinh viên của chúng tôi, chẳng hạn như các bài thuyết trình về Sức khỏe Tài chính.

Các ngày và sự kiện quan trọng sắp tới:

Ngày 1 tháng 2020 năm 2021: 22-XNUMX  Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang miễn phí (FAFSA) có sẵn