Tiểu sử

Bác sĩ Falk lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (2005) tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston, Texas. Cô đã hoàn thành Chương trình Cư trú Giải phẫu và Bệnh lý Lâm sàng 4 năm tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston, Texas. Sau thời gian cư trú, cô đã hoàn thành Học bổng Tế bào học 1 năm (2013-2014), tiếp theo là Học bổng Giải phẫu Bệnh học 1 năm (2014-2015), cả hai đều tại Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas, Houston, Texas.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi là nhà giải phẫu bệnh học và nhà tế bào học được hội đồng chứng nhận với sở thích đặc biệt về bệnh lý phụ khoa và vú. Với tư cách là giám đốc nghiên cứu tế bào học, tôi đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục tế bào học cho đồng nghiệp, nội trú và sinh viên y khoa.

Lĩnh vực chuyên môn

Tế bào học
Bệnh lý phẫu thuật

Chứng chỉ

Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ, Bệnh lý học giải phẫu
Ban Bệnh học Hoa Kỳ, Tế bào học