Lĩnh vực chuyên môn

Giải phẫu bệnh học
Bệnh lý lâm sàng

Giáo dục đào tạo

Học bổng: Đại học Minnesota (1979), Bệnh lý phẫu thuật
Trường y tế: Đại học Bang Ohio, Cao đẳng Y khoa (1974)
Cư trú: Trường Y UNM (1976), Bệnh học Đại học Minnesota (1978), Bệnh học

Thành tựu & Giải thưởng

Chứng nhận hội đồng quản trị: Tái chứng nhận, Hội đồng bệnh học Hoa Kỳ (2014) | Anatomical, American Board of Pathology (1978)