Giáo dục đào tạo

Học bổng nghiên cứu: Đại học New Mexico (2002-2004), RIOS NET, Y học gia đình và cộng đồng
Trường sau đại học:
Đại học New Mexico (2003), Nhân học văn hóa