Kiến thức

Học bổng: Trường Đại học Y New Mexico, Khoa Huyết học (2002)

Cư trú: Trường Cao đẳng Y tế Ohio (nay thuộc Đại học Toledo), Bệnh học Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng (1998) | Trường Đại học Y New Mexico, Bệnh học Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng (2000)

Thực tập: Cao đẳng Y tế Ohio, Sinh lý học và Y học Phân tử (1996) | Trường Đại học Y Michigan, Vi sinh và Miễn dịch học (1992)

Trường sau đại học: Đại học Sussex, Di truyền vi sinh vật (1991)

Trường y tế: Đại học Khoa học Y khoa Tây Trung Quốc, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc (1984)

Thành tựu & Giải thưởng

Chứng chỉ hội đồng quản trị: Ban Bệnh học Hoa Kỳ, Bệnh học Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng (2002) | Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ, bệnh lý huyết học (2003)