Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Chào mừng đến với
Văn phòng Khoa Đào tạo

Các văn phòng của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các giảng viên để đảm bảo họ có các công cụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và thăng tiến trong sự nghiệp tại Khoa học Sức khỏe.

Tầm nhìn của chúng tôi là một Khoa học Sức khỏe trong đó giảng viên nhận được hỗ trợ hành chính hiệu quả, kịp thời và tôn trọng, với thông tin dễ tiếp cận và cơ chế hiệu quả để bày tỏ ý kiến ​​về các vấn đề ảnh hưởng đến họ.

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn cho các giảng viên trong các lĩnh vực nghiên cứu, dịch vụ, tính chuyên nghiệp và đạo đức.