Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Khoa cấp cứu

Diane Rimple, MD, Giáo sư FACEP và Chủ tịch lâm thời Khoa Cấp cứu

Tôi ở đây để làm cho cộng đồng học thuật của chúng ta trở thành một nơi mà mọi người yêu công việc của họ.

Chúng tôi tin tin tưởngtôn trọng là thiết yếu

Chúng tôi biết đa dạng làm cho chúng tôi tốt hơn.

Trong bộ phận của chúng tôi, chúng tôi đổi mới để giải quyết vấn đề, chúng tôi cống hiến cho phục vụ người khác và chúng ta khao khát dẫn đầu.

Liên hệ

Khoa cấp cứu
MSC11 6025
1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131

Điện thoại: (505) 272-5062
Fax: (505) 272-6503
hsc-emed@salud.unm.edu