Dịch

Tiểu sử

I grew up in Bogota, Colombia where I attended medical school. I particularly enjoyed the basic sciences, including biochemistry, physiology, and pharmacology; therefore, I decided to devote my career to research and teaching. I completed a Ph.D. in Biomedical Sciences at the University of California, Riverside under the guidance of a wonderful mentor, Dr. David A. Johnson. My dissertation work focused on the structure and function of nicotinic acetylcholine receptors. For my postdoctoral training, I joined the laboratory of another extraordinary mentor, Dr. Adron Harris, at the Department of Pharmacology, University of Colorado Health Sciences Center in Denver. In Dr. Harris’ lab, I learned electrophysiology techniques and used these to characterize the modulation of GABAA and glutamate ionotropic receptors by alcohol. In 1998, I became a faculty member in the Department of Neurosciences at the UNM School of Medicine where I established a research program on the neurobiology of fetal alcohol spectrum disorders. Our laboratory uses electrophysiological, histological and behavioral techniques to characterize the effect of developmental alcohol exposure on the function of neuronal circuits in different brain regions, including the hippocampus, cerebral cortex and cerebellum.

Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển
CÓ CỒN
Truyền dẫn thần kinh
Điện sinh lý

Kiến thức

Post-Doc, Pharmacology (1996):
Đại học Colorado HSC
Denver, Colorado

Phd, Khoa học Y sinh (1993):
Đại học California
bờ sông, California

MD (1987):
Colombian School of Medicine (Universidad El Bosque)
Bogotá, Colombia

Thành tựu & Giải thưởng

 • Giải thưởng Lewis, Giảng dạy Khoa học Cơ bản, UNM-Trường Y - 2020
 • Giải thưởng của Ủy ban Chương trình giảng dạy vì Xuất sắc trong Giảng dạy Giai đoạn 1 - 2018-2019
 • Đồng Chủ nhiệm, Khối Khoa học Thần kinh, Chương trình giảng dạy Trường Y Giai đoạn 1 - 2016
 • Chủ tịch, Nhóm Nghiên cứu Rối loạn Phổ do Rượu ở Thai nhi-RSA - 2014-2015
 • Giám đốc Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Rượu NIAAA P50 New Mexico - 2014
 • Hội đồng quản trị, Hiệp hội Nghiên cứu về Nghiện rượu (RSA) - 2013-2017
 • Regents’ Professorship, UNM-School of Medicine - 2013
 • Khatali Award, Basic Science Teaching, UNM-School of Medicine - 2013
 • R37 MERIT Award, NIAAA - 2012.
 • Earl Walker Neuroscience Research Award - 2008
 • Giám đốc, Đào tạo Nghiên cứu Rượu trong Sinh học Thần kinh, Tài trợ Đào tạo NIAAA T32 - 2007
 • Giám đốc, MD / Ph.D. Chương trình, Trường Y Đại học New Mexico - 2005-2011
 • Giải thưởng UNM School of Medicine-Teaching cho Giai đoạn I của Chương trình giảng dạy Trường Y - 2004
 • Dean’s Award for Outstanding Faculty Performance, UNM-School of Medicine - 2002

Ấn phẩm chính

 • Carta, M., Ariwodola, O.J., Weiner, J.L., and Valenzuela, C.F. Alcohol potently inhibits the kainate receptor-dependent excitatory drive of hippocampal interneurons. Proc. Natl. Acad. Sci. Hoa Kỳ.  100, 6813-6818, 2003.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12732711/
 • Carta M, Mameli M, Valenzuela CF. Alcohol enhances GABAergic transmission to cerebellar granule cells via an increase in Golgi cell excitability. J Neurosci. 24, 3746-51, 2004.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15084654/
 • Mameli M, Carta, M, Partridge LD, Valenzuela CF. Neurosteroid-induced plasticity of immature synapses via retrograde modulation of presynaptic NMDA receptors.  J Neurosci. 25, 2285-2294, 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15745954/
 • Carta M, Mameli M, Valenzuela CF. Alcohol Potently Modulates Climbing Fiber-to-Purkinje Neuron Synapses: Role of Metabotropic Glutamate Receptors.  J. Neurosci.  26:1906-12, 2006.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16481422/
 • Botta P, Simões de Souza F, Sangrey T, De Schutter E, Valenzuela CF.  Alcohol Excites Cerebellar Golgi Cells by Inhibiting the Na+/K+ ATPase.  Neuropsychopharmacology  35, 1984-96, 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20520600/
 • Bird CW, Baculis BC, Mayfield JJ, Chavez GJ, Ontiveros T,  Paine DJ, Marks AJ, Gonzales AL, Ron D, and Valenzuela CF. The BDNF val68met polymorphism modulates how developmental ethanol exposure impacts the hippocampus.  Gen hành vi não. 2019 Mar;18(3):e12484.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29691979/

Giới Tính

Anh ấy / anh ấy

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha

Nghiên cứu

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào các cơ chế chịu trách nhiệm về tác động của rượu đối với các thụ thể dẫn truyền thần kinh, dẫn truyền khớp thần kinh và tính dẻo, với trọng tâm là tác động của việc tiếp xúc với rượu trong quá trình phát triển. Phòng thí nghiệm của tôi đã mô tả tác động của ethanol đối với tế bào thần kinh từ hồi hải mã, vỏ não và tiểu não. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận, bao gồm điện sinh lý lát, di truyền quang học, hóa mô miễn dịch và xét nghiệm hành vi

khóa học dạy

 • Principles of Neurobiology (Biom 509)
 • Neurobiology of Alcoholism (Biom 538)
 • Neuroscience Block for MD students
 • Cardiovascular, Pulmonary, Renal Block for MD students