Dịch

Lĩnh vực chuyên môn

Hình ảnh vú

Tốt nghiệp: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế, Diện tích X quang chẩn đoán

Trường Med: Đại học Lincoln Memorial - Đại học Y khoa xương khớp DeBusk

Sau đại học: University ofArkansas for Medical Sciences, Chẩn đoán X quang Residency

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh