Dịch

Lĩnh vực chuyên môn

X quang khẩn cấp

Trường Med: Đại học Illinois, Chicago

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh, Tiếng Trung phổ thông