$ {alt}
Bởi Allan Stone

Sàng lọc nhà cung cấp cho các gia đình nhập cư

Mauricio Tohen, MD, chủ tịch Khoa Khoa học Tâm thần & Hành vi của UNM, mô tả cách các bác sĩ của ông và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tình nguyện cung cấp dịch vụ sàng lọc cho các gia đình nhập cư gần đây đã được đoàn tụ bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ.