Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

 

Tchăn nuôi Rtìm kiếm, Equity và Etrung tâm giao dịch

Trung tâm Nghiên cứu Xuyên ngành, Công bằng và Tương tác (TREE) của UNM HSC để Nâng cao Sức khỏe Hành vi nằm trong số mười hai Trung tâm nghiên cứu xuất sắc được tài trợ bởi Viện quốc gia về sức khỏe thiểu số và chênh lệch sức khỏe.

Trợ Cấp Bổ Sung NIMHD #U54 MD004811-10 (S)

Trung tâm đổi mới công bằng sức khỏe

"Tập hợp các nhóm và nguyên tắc đa dạng lại với nhau sẽ truyền đạt hy vọng và sự hợp tác."

- Người trả lời khảo sát đánh giá

chung tay cộng đồng

Khoa học dịch thuật và phổ biến

"Việc phổ biến và truyền đạt hiệu quả nghiên cứu là rất quan trọng để đảm bảo rằng nghiên cứu được thực hiện và tạo ra sự khác biệt."
- Marín-González và cộng sự, 2016

Trung tâm TREE Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành, Công bằng và Tương tác của UNM để Nâng cao Sức khỏe Hành vi (Trung tâm TREE)
1011 Las Lomas Rd ĐB
Albuquerque, NM 87102

MSC07-4265
1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131

Tài trợ NIMHD #U54 MD004811-10

Văn phòng: 505-243-6803

Giám đốc và Điều tra viên chính
Lisa Cacari Stone, PhD, MS, MA (ella y suya/ she, her and hers)
lcacari-stone@salud.unm.edu

Email: treecenter@unm.edu