Tiểu sử

Mitch Irvin, MSN, RN, là Giám đốc Tùy chọn Nhập học Trực tiếp và là Giảng viên II của Đại học New Mexico, Cao đẳng Điều dưỡng. Ông nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Bang Eastern New Mexico và bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học New Mexico. Trước khi gia nhập Trường Cao đẳng Điều dưỡng UNM vào đầu năm 2021, Irvin đã làm việc với tư cách là Nhà giáo dục lâm sàng trong vài năm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Central New Mexico.

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc cấp tính

Giáo dục đào tạo

MSN, Đại học Đông New Mexico, 2020 (Điều dưỡng)
BSN, Đại học New Mexico, 2010 (Điều dưỡng)
Cử nhân, Đại học New Mexico, 2004 (Nghiên cứu Tôn giáo)
BS, Đại học New Mexico, 1999 (Dinh dưỡng)
AS, New Mexico Junior College, 1993 (Nghiên cứu chung)

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký

Giới Tính

Nam