Tiểu sử

Sarah Medrek nhận bằng BSE về kỹ thuật hóa học (2005) và Đại học Princeton. Cô lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (2011) tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston. Theo bằng MD của mình, cô đã hoàn thành chương trình nội trú 3 năm về nội khoa tại Đại học Y Baylor (2014) và học bổng 3 năm về y học chăm sóc phổi/chăm sóc đặc biệt tại Đại học Y Baylor (2017).

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tiến sĩ Medrek có mối quan tâm chuyên môn về tăng huyết áp phổi. Cô tham gia vào nhiều tổ chức trong cộng đồng chăm sóc phổi và quan trọng. Cô là thành viên của Hội đồng quản trị Hiệp hội Lồng ngực New Mexico. Với CHEST, cô ấy là Ủy ban Kết quả và Ủy ban Truyền thông Xã hội. Tại ATS, cô phục vụ trong Ủy ban Thành viên trong Ủy ban Đào tạo.

Lĩnh vực chuyên môn

tăng huyết áp động mạch phổi

Chứng chỉ

Nội khoa Y học Phổi Y học Chăm sóc Đặc biệt

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh