Tiểu sử

Tiến sĩ Wu nhận bằng Cử nhân Hóa sinh học (1994) tại Đại học California, Los Angeles. Ông lấy bằng Tiến sĩ Triết học về Bệnh học (2001) tại Đại học Chicago. Sau Tiến sĩ của mình. , ông đã hoàn thành nghiên cứu sinh 3 năm sau tiến sĩ tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học New Mexico. Ông là giáo sư nghiên cứu tại Khoa Nội và Trung tâm Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch từ năm 2006

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh ung thư máu, Bệnh truyền nhiễm, Thuốc chủng ngừa, Miễn dịch học

Giới Tính

Nam