Dịch

Tiểu sử

Tiến sĩ Adair là Giáo sư Khoa Thần kinh tại Đại học New Mexico và là nhân viên của Nhà thần kinh học tại Trung tâm Y tế Raymond G. Murphy VA. Anh nhận bằng y khoa và hoàn thành khóa đào tạo nội trú tại Đại học Utah. Tiến sĩ Adair sau đó đã làm việc trong lĩnh vực hành nghề tư nhân tại Phòng khám Salt Lake. Sau đó, ông được đào tạo nghiên cứu sinh về Thần kinh học Hành vi tại Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học Thần kinh tại Đại học Florida và sau đó chuyển đến New Mexico vào năm 1995. Ông được chứng nhận bởi Hội đồng Tâm thần học và Thần kinh học Hoa Kỳ vào năm 1992 và trong Khoa học Thần kinh Hành vi & Tâm thần học của Hội đồng Thống nhất. cho Chuyên ngành Thần kinh vào năm 2007. Tiến sĩ Adair đã chỉ đạo chương trình đào tạo nội trú thần kinh người lớn trong 13 năm. Ông là một thành viên tích cực của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ, bao gồm các bộ phận của Học viện về Thần kinh Hành vi và Thần kinh Lão khoa.