Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Vui lòng sử dụng liên kết này để báo cáo có thể Vui lòng sử dụng liên kết này để biết Thông tin xác minh
Vi phạm giờ làm việc                                         Văn phòng Môi trường Học tập                Xin bấm vào đây

Công cụ báo cáo giờ làm việc ẩn danh

Thông tin liên lạc

Vị trí vật lý
915 Vassar ĐB
Suite 120
Điện thoại: 505.272.6225
Fax: 505.272.5184
GMEOffice@salud.unm.edu 

địa chỉ gửi thư
Graduate Medical Education
MSC 11 6093
1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131